okdata: Oslo Origo Dataplatform CLI

okdata CLI provides a unified interface to the services provided by Oslo Origo Dataplatform.

Contents:

Resources